Algemene voorwaarden Stichting Evenementen Promotie Noordoostpolder

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  • Onder “StEP” wordt verstaan: Stichting Evenementen promotie Noordoostpolder, kantoorhoudend te (8302 GL)
    Emmeloord aan Noordzijde 6a.
  • Onder ”opdrachtgever” wordt verstaan: Natuurlijke persoon of rechtspersoon die StEP een opdracht geeft;

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen StEP en een opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met StEP, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken;

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per email zijn overeengekomen. Uit de e-mailberichten moet wel blijken dat er een overeenstemming is door een akkoord op de inhoud.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft StEP het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;

3.2 StEP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat StEP is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor StEP bekend was;

3.3 Opdrachtgever vrijwaart StEP voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welk aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle door StEP geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz.. blijven eigendom van StEP tenzij anders overeengekomen;

5.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

5.3 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 6. Incassokosten

6.1 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

6.2 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Onderzoek, reclames

7.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct na ontdekking schriftelijk door middel van ingebrekestelling te worden gemeld aan StEP. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten;

7.2 Indien een klacht gegrond is, zal StEP de werkzaamheden alsnog verrichten cq. corrigeren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 8. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

8.1 Indien StEP aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Indien StEP aansprakelijk is gesteld, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is
geregeld;

9.2 Indien StEP aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van StEP in het voorkomende geval te verstrekken uitkering;

9.3 StEP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet –voorzien, waarop StEP geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor StEP niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 11. Slecht weer

11.1 Wanneer een evenement omwille van slecht weer wordt geannuleerd, is StEP niet aansprakelijk voor (financiële) schade welke hieruit voortvloeit.

Artikel 12. Geschillen

12.1 De (kanton)rechter in arrondissement van StEP is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft StEP het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter;

12.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Toepasselijk recht

15.1. Op elke overeenkomst tussen StEP en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.